Partneri OZ malíček

Partneri OZ malíček

V OZ malíček je našim poslaním pomáhať predčasne narodeným deťom a ich rodinám. Už dlhodobo sa snažíme realizovať podporné projekty a šíriť osvetu a povedomie o problematike predčasných pôrodov s cieľom, aby predčasne narodené deti mali čo najlepší štart do života.

Mnohokrát by to však nebolo možné bez spolupráce a podpory našich partnerov, vďaka ktorým dokážeme robiť veľké veci pre tých najmenších. Či už sa jedná o podporu zo strany garantov nášho občianskeho združenia, o dôležité podporné organizácie, ktorých sme členom, alebo o našich partnerov - úspechy, ktoré nás posúvajú vpred, dosahujeme spoločným úsilím.

Veľmi si vážime každú spoločnú aktivitu, vďaka ktorej dokážeme zmierňovať dôsledky predčasného pôrodu pre bábätká a ich rodiny, prekonávať prekážky spojené so skorým príchodom predčasniatok na tento svet a pomáhať týmto rodinám žiť čo možno najplnohodnotnejší život. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, ďalšie spoločné projekty, výzvy a ciele v pomoci bábätkám do dlane. Pretože každý z nás je silný, ale spoločne sme oveľa silnejší.

Garanti

OZ malíček plní pomyselnú pozíciu mosta medzi rodinami s predčasne narodenými deťmi a odborníkmi z oblasti zdravotníctva. Práve vďaka dlhodobej spolupráci a sledovaniu spoločného cieľa – aby sme pomáhali predčasne narodeným deťom už od prvej možnej chvíle, sme partnermi viacerých významných slovenských inštitúcií. Vďaka tejto spolupráci a ich odbornému patronátu ako garantov nad našimi aktivitami dokážeme naše projekty cieliť adresne, na mieru potrieb predčasne narodených detí a ich rodín a tak zlepšovať ich štart do života hneď od začiatku.Neonatologická sekcia - http://slovenskaneonatologia.sk/

Slovenská pediatrická spoločnosť (SPS) je s vyše 1500 členmi jednou z najväčších odborných spoločností Slovenskej lekárskej spoločnosti. Je to odborná spoločnosť pôsobiaca v oblasti medicíny - pediatrie. Jedna z najaktívnejších sekcií SPS je neonatologická sekcia. Jej aktuálnou predsedníčkou je doc.MUDr.Katarína Maťašová, PhD. OZ malíček úzko spolupracuje, komunikuje a konzultuje odborné stanoviská s Neonatologickou sekciou.


Sekcia sestier pracujúcich v neonatológiiwww.neonatologickasestra.sk

Od roku 1998 pôsobí na Slovensku Sekcia sestier pracujúcich v neonatológii. Je organizačnou zložkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Jej cieľom je združovať sestry poskytujúce starostlivosť novorodencom, pomáhať im odborne rásť, ale i sledovať a pripomienkovať mnohé rozhodnutia, ktoré sa neonatologických sestier týkajú.


Podporné organizácie


Naše združenie je členom a súčasťou viacerých domácich a medzinárodných štruktúr, vďaka čomu je presadzovanie práv tých najmenších „počuť hlasnejšie“. Spoločnými silami sa snažíme meniť a vytvárať také prostredie, aby sa predčasne narodeným deťom a ich rodinám zabezpečila čo najlepšia starostlivosť, podpora a podmienky na plnohodnotnú a kvalitnú budúcnosť.

EFCNI – Európska organizácia pre starostlivosť o novorodencov – www.efcni.org

Organizácia bola založená v roku 2008. Cieľom organizácie je upozorňovať na problematiku predčasných pôrodov a jeho dopad na dieťa, rodinu a spoločnosť. Chcú znížiť obrovské zdravotné a sociálne nerovnosti spojené s predčasným pôrodom v jednotlivých európskych krajinách. S cieľom vyriešiť tieto rozdiely a zvýšiť úroveň starostlivosti o novorodencov iniciovali a koordinovali celoeurópsky projekt „Európske normy starostlivosti o zdravie novorodencov“, ktorého súčasťou je aj Slovensko.

AOPP – Asociácia na ochranu práv pacientov SR – www.aopp.sk

Cieľom organizácie je chrániť práva pacientov a sociálne znevýhodnených ľudí. Obhajovať ich záujmy v každej spoločenskej oblasti. Ich hlavnými úlohami je predkladať, pripomienkovať a presadzovať legislatívne návrhy, poskytovať právnu pomoc pre pacientov a členov asociácie, vydávať a rozširovať informačné a edukačné materiály, organizovať vzdelávacie a informačné podujatia, spolupracovať s orgánmi štátnej správy, samosprávy, organizáciami v zdravotníctve, odbornými spoločnosťami, vzdelávacími inštitúciami, zdravotnými poisťovňami, výrobcami liekov a zdravotníckych pomôcok za účelom presadzovania požiadaviek a dosahovania cieľov členov asociácie a pacientov, a iné.

APPVI – Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie – www.asociaciavi.sk

Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie je občianske združenie, ktoré sa aktívne podieľa na vytvorení kvalitnej a dostupnej siete služieb včasnej intervencie pre rodiny, ktorým sa narodilo dieťa s vývinovou poruchou alebo so zdravotným znevýhodnením a to počas prvých 7 rokov jeho života.

Malíček je od roku 2019 členom výboru APPVI a jeho úlohou je zastupovať prijímateľov služby včasnej intervencie.


Partneri


Jeden dokáže veľa, ale spoločne toho dokážeme oveľa viac. Spolu s našimi spolupracujúcimi a partnerskými organizáciami sa podieľame na zvyšovaní povedomia o problematike predčasne narodených detí a ich rodín v dôsledku predčasného pôrodu. Spoločnými silami je naším cieľom presadzovať také ciele a opatrenia, ktorých spoločným menovateľom je pomoc predčasniatkam nie len v nemocničnom, ale aj neskôr, v domácom prostredí. Realizujeme projekty, ktoré pomáhajú deťom, ktoré sa na tento svet vypýtali predčasne, ale aj ich rodičom, rodinám, ich okoliu, ktorí vytvárajú významné prostredie pre ich budúcnosť.

Inštitút pre podporu dojčeniawww.institutdojcenia.eu

Inštitúte pre podporu dojčenia sa zameriava na poskytovanie vzdelávacích aktivít na podporu dojčenia interaktívnou formou, ktorá zlepšuje prenatálne a postnatálne vedomosti a praktické a komunikačné zručnosti zdravotníckych pracovníkov v oblasti dojčenia. Poskytuje profesionálne laktačné poradenstvo prostredníctvom akreditovaného vzdelávania, podporuje dojčenie v zdravotníckych zariadeniach, spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva SR ai.

INFRA Slovakia - www.infraslovakia.sk

Pedagogické vydavateľstvo INFRA Slovakia, s. r. o., vzniklo v roku 2009. Špecializuje sa na vydávanie originálnych autorských publikácií, pracovných zošitov, didaktických a logopedických pomôcok. Organizuje odborné semináre, prednášky a raz ročne konferenciu: „Hlava, ramená, kolená, palce“ alebo „Celostný rozvoj dieťaťa (nielen) v materskej škole“, ktorej spoluorganizátormi je už niekoľko rokov aj OZ malíček.

Platforma rodín - www.platformarodin.sk

Platforma rodín je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Poslaním organizácie je podpora rodín detí so zdravotným znevýhodnením a obhajovanie ich práv. Platforma rodín spája skúsenosti rodičov, partnerov, odborníkov, mimovládnych organizácií a vlastnú misiu. Buduje silnú organizáciu, ktorá spája rodiny detí so zdravotným znevýhodnením, mimovládne organizácie a štát pre konečný cieľ, a tým je splynutie väčšinovej populácie s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením a ich rodinami. V programe #RodičiaRodičom realizuje projekt Laického poradenstva, ktorého aktívnymi poradkyňami sú aj rodičia predčasne narodených detí.

Hyperbarické centrum OXYMED - www.oxymed.sk

Od roku 2011 je OXYMED, oddelenie hyperbarickej oxygenoterapie, súčasťou neurorehabilitačného ADELI Medical center v Piešťanoch. Terapiu v hyperbarickej komore využívajú aj deti od 3 rokov. Terapia je určená pre pacientov s nedostatočným zásobením mozgu kyslíkom (predčasné narodenie, komplikovaný pôrod, zápal a poranenia mozgu). Dýchaním 100% čistého medicínskeho kyslíka v podmienkach zvýšeného tlaku nastáva v porovnaní s inhaláciou kyslíka pri bežnom tlaku, až 15 násobné okysličenie mozgových buniek. Účinkom terapie akceleruje metabolizmus buniek a obnoví sa funkcia čiastočne poškodených buniek. Ako jediné hyperbarické centrum na Slovensku umožňuje OXYMED spojiť hyperbarickú oxygenoterapiu s intenzívnou neurorehabilitáciou v ADELI Medical center, ktorej súčasťou je fyziotetrapia, logopédia, manuálna terapia a množstvo doplnkových terapií. Hyperbarická oxygenoterapia (HBOT) výrazne zvyšuje efekt neurorehabilitácie a recipročne: neurorehabilitácia využíva lepšie presýtenie mozgu kyslíkom na plnenie rehabilitačných cieľov.

AXIS Medical Center - www.axis-medical.eu

AMC je zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje špičkovú a individuálne zameranú neurorehabilitáciu. Cieľom AXIS je poskytnúť vysoko kvalitnú a komplexnú rehabilitáciu všetkým, ktorí ju potrebujú. Špeciálne rehabilitačné programy podporujú predčasne narodené deti a ich rodičov už od 1. mesiaca života.

AXIS International Rehabilitation Center sa špecializuje na neuroortopedickú rehabilitáciu detí a dospelých s chorobami centrálneho a periférneho nervového systému. Špecialisti centra majú dlhoročné skúsenosti z najlepších rehabilitačných kliník v Európe, čo umožnilo spojiť v jednom tíme najúčinnejšie techniky z Rakúska, Nemecka, Slovenska a Českej republiky a pod.

NADÁCIA AXIS - www.nadaciaaxis.sk

Poslaním nadácie AXIS je poskytovanie všestrannej pomoci a podpory zdravotne a telesne znevýhodneným, postihnutým a chronicky chorým osobám, predovšetkým deťom, ale aj dospelým a členom ich rodín. Pomáhať ľuďom tu znamená povedať im, že je tu niekto, komu na nich záleží, kto rešpektuje ich potreby bez akýchkoľvek obmedzení. Od začiatku svojej činnosti sa Nadácia AXIS zameriava predovšetkým na aktivity, ktoré vplývajú na samostatnosť pacientov, podporujú ich nezávislosť na rodine a okolí a privedú ich k začleneniu sa do spoločnosti, či už do školy, zamestnania, športových alebo ďalších iných aktivít.