Spolupráca je úspech

Spolupráca je úspech

  • 29.10.2020

Na sklonku leta sa uskutočnilo jedno dôležité stretnutie, ktoré znamená významný krok pre predčasniatka a ich rodičov. Členky Odbornej rady pri OZ Malíček si na ňom stanovili kľúčové oblasti spolupráce OZ a perinatologických centier a spoločné ciele na nasledujúce obdobie. Tie majú spoločného menovateľa – pomôcť predčasniatkam a ich rodičom zvládať náročné obdobie počas pobytu v nemocnici, kým si svojho malého bojovníka či bojovníčku odnesú domov.

Víziou Malíčka je, aby predčasne narodené deti mohli byť spolu s rodičmi od prvej chvíle a aby prítomnosť blízkych bola vnímaná ako súčasť najlepšej starostlivosti. K jej postupnému napĺňaniu smerujú jednotlivé aktivity združenia, ale aj spolupráca s perinatologickými centrami, ktorú, ako most medzi rodinami a odbornou verejnosťou, vnímame za kľúčovú v rámci pomoci predčasne narodeným deťom a ich rodičom. Len vďaka spolupráci sa totiž dokážu „veci“ hýbať a posúvať vpred.

" Nikto z nás toho nedokáže toľko, koľko dokážeme spoločne .“ Týmto japonským príslovím by sa dalo označiť prvé spoločné stretnutie zástupkýň rodičov a zástupcov odborníkov a odborníčok malíčkovskej Odbornej rady, ktoré sa nieslo v priateľskej atmosfére s cieľom pomôcť tým najmenším.

Stretnutie malo bohatý program, ktorého súčasťou bolo privítanie predsedníčky OZ Malíček, Ľubice Kaiserovej, ktorá ho viedla a zároveň poďakovala všetkým účastníčkam, že prijali pozvanie. „ Naša, ale i vaša práca má spoločného menovateľa, a síce, aby z nemocníc a našich oddelení odchádzali rodiny kompletné a aby sme čo najviac minimalizovali následky predčasného pôrodu v živote týchto detí a ich rodičov, “ uviedla v úvode.

Takmer dvadsaťčlenné plénum Odbornej rady zložené zo zástupkýň rodičov predčasne narodených detí, prednostiek, primárok, vrchných sestier, doktoriek a sestier, ktoré zastupovali jednotlivé oddelenia, diskutovalo o aktuálnej situácii v zdravotníctve, o smerovaní neonatológie do najbližšieho obdobia, ale aj o výmene skúseností dobrej praxe z jednotlivých pracovísk. Členstvo v Odbornej rade tiež prijali a do diskusie svojimi príspevkami i skúsenosťami prispeli aj Michaela Galková prezidentka Inštitútu pre podporu dojčenia a klinická psychologička Zuzana Navrátilová.

Program sa týkal aj zadefinovania si problémových oblastí v kontexte dieťa – rodič - zdravotník zo strany zdravotníkov a zdravotníčok, ktorým boli zároveň odprezentované výsledky rodičovského výskumu Očami rodičov – Starostlivosť zameraná na novorodenca a rodinu . Ten sa uskutočnil formou online dotazníka na vzorke takmer 200 rodičov predčasne narodených detí za vybrané obdobie. Následne boli stanovené prieniky týchto dvoch pohľadov – zdravotníckeho a rodičovského a vytýčili sa tri kľúčové oblasti, ktorým sa chceme spoločne venovať v najbližšom období.

Ide o potrebu psychologickej podpory rodiny po predčasnom pôrode, potrebu aktívneho zapojenia rodičov do starostlivosti o predčasne narodené dieťa modelom - mama sa o dieťa stará a sestra na ňu dohliada a o potrebu rodinných izieb, na ktorých by boli mamy spolu s ich dieťaťom. Nasledujúce mesiace sa preto budú aktivity sústreďovať na napĺňanie týchto cieľov, ktoré významným spôsobom pomôžu zmierniť následky predčasného pôrodu deťom a ich rodičom.

Účastníčky stretnutia sa tiež dotkli viacerých tém a problematických oblastí, ktoré otvárajú ďalší priestor vzájomnej spolupráce.

***

Ďakujeme každej účastníčke za skvelú priateľskú atmosféru, aktívnu účasť, spätnú väzbu, ochotu a chuť spolupracovať. Ďakujeme tiež spol. Abbvie, aj vďaka ktorej sa stretnutie uskutočnilo.

Veríme, že o rok bude situácia na Slovensku priaznivejšia a budeme sa môcť stretnúť v plnom počte aj s členkami, ktoré z objektívnych dôvodov nemohli byť prítomné osobne, a to so splnenými cieľmi, ktoré sme si spoločne stanovili na nadchádzajúce obdobie, ale aj s ďalšími novými výzvami v oblasti starostlivosti o predčasniatka.

(mal)

Používaním stránok prevádzkovaných na malicek.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.