Ďakujeme zdravotníkom

Ďakujeme zdravotníkom

 • 16.09.2022

V septembri, pri príležitosti mesiaca novorodeneckých intenzívnych jednotiek, vyjadruje OZ malíček svoju úctu a poďakovanie celému ich personálu. Ďakujeme za každé predčasne narodené a rizikové bábätko, o ktoré sa kolektívy týchto pracovísk s láskou a najvyššou mierou profesionálnej zdravotnej starostlivosti starajú. Aby tieto deti a ich rodičia mali pred sebou priaznivú budúcnosť.

Mesiac, ktorý sa spája najmä so začiatkom školského roka či významnými štátnickými výročiami, má v oblasti zdravotníctva ešte jeden význam. Počas septembra si pripomíname dôležitosť a podporu pracovísk v nemocniciach, ktoré radíme k novorodeneckým intenzívnym jednotkám. Na Slovensku sa ročne narodí okolo 55 tisíc detí a z toho 4 500 z nich sa rodí predčasne. Inak povedané, každé 13. dieťa na Slovensku sa narodí pred ukončeným 36. týždňom tehotenstva.

Práve preto chceme vyjadriť našu úctu i vďaku každému, kto sa na záchrane života a zdravia predčasne narodených detí, ale aj bábätiek s vážnymi zdravotnými komplikáciami či problémami, spolupodieľa. „Prácu na novorodeneckých intenzívnych jednotkách si nesmierne vážime a snažíme sa ako združenie pomáhať materiálne, odborne, ale aj morálne, aby sme spoločne podporili rodičov prekonať neľahké obdobie, ktoré začínajú ich deti bojom o svoj život práve na týchto oddeleniach či klinikách, “ uviedla Ľubica Kaiserová, predsedníčka a štatutárna zástupkyňa združenia.

Mesiac novorodeneckých intenzívnych jednotiek vznikol v roku 2014 v Spojených štátoch amerických v rámci projektu Sweet peas a Národnej perinatologickej asociácie (National Perinatal Association ), s cieľom venovať tento mesiac pozornosť a pomoc rodinám, ktoré prežívajú pobyt na týchto oddeleniach a poďakovať zdravotníckemu personálu, ktorý sa o ne stará. OZ malíček sa k tejto iniciatíve pripája už niekoľko rokov. Tento rok rovnako nie je výnimkou, čím vyzdvihuje prácu a poslanie týchto pracovísk a o. i. zároveň prispieva k zvyšovaniu povedomia o „svete“ predčasne narodených a rizikových novorodencoch.

***

OZ malíček je od svojho vzniku významným partnerom týchto pracovísk v slovenských nemocniciach. Zastáva úlohu pomyselného mosta medzi rodinami a odbornou verejnosťou s cieľom prispieť k zlepšeniu starostlivosti o nedonosené deti a ich rodiny práve počas ich pobytu v nemocniciach, ale aj po ich prepustení a príchode s dieťatkom domov. Združenie participuje na rôznych projektoch, snaží sa o zvýšenie povedomia problematiky predčasných pôrodov, problematiky starostlivosti o “predčasniatka” a o komplexnú starostlivosť o rodiny.

Spolupracujúce oddelenia:

 • Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava
 • Novorodenecké oddelenie, UNB Nemocnica akad. L. Dérera, Limbova 5, Bratislava
 • Novorodenecké oddelenie UNB, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, Bratislava
 • Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH Bratislava, Limbova 1
 • Novorodenecké oddelenie FN Nitra
 • Neonatologická klinika SZU, FNsP , Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica
 • Oddelenie neonatologickej intenzívnej medicíny, DFN Košice, Trieda SNP 1
 • Neonatologické oddelenie, UNLP Košice, Rastislavova 43
 • Neonatologické oddelenie, UNLP Košice, Tr. SNP 1
 • Neonatologická klinika JLF UK a UN Martin, Kollárova 2
 • Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky, Slovenská 11
 • Perinatologické centrum – odd. neonatológie FNsP J.A.R. Prešov , Hollého 14
 • Novorodenecké oddelenie, Nemocnica A. Leňa, Nemocničná 7, Humenné
 • Pediatrické oddelenie, Nemocnica Poprad, a. s., Banícka č. 803/28
 • Pediatrické oddelenie, Svet zdravia, a.s., Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
 • Novorodenecké odd. FNsP Žilina, ul. Spanyolova 43
 • Novorodenecké odd. FN Trenčín, Legionárska 28
 • Novorodenecké oddelenie FN Trnava, Žarnova 11
 • Nemocnica Štefana Kukuru Michalovce, Špitálska 2
 • Novorodenecké oddelenie, Liptovská nemocnica s poliklinikou, Palučanská 25

***

Na Slovensku rozlišujeme tri stupne jednotiek intenzívnej starostlivosti o novorodencov:

 • Jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov (JISN) – zriaďuje sa pri novorodeneckých oddeleniach.
 • Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov (JRSN) – zriaďuje sa pri novorodeneckých oddeleniach a neonatologických klinikách. Zabezpečuje intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť o kriticky chorých novorodencov.
 • Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov (JVSN) – zriaďuje sa na novorodeneckých oddeleniach a neonatologických klinikách, ktoré sú súčasťou perinatologického centra alebo vysokošpecializovaného zdravotníckeho zariadenia, ktoré zabezpečuje v plnom rozsahu starostlivosť o novorodencov s najzávažnejšou patológiou v rámci regiónu. Súčasťou JVSN je aj 24-hodinová transportná služba s neonatológom a sestrou.

Používaním stránok prevádzkovaných na malicek.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.