Zdravotníci sa s potrebami rodičov stotožňujú

Zdravotníci sa s potrebami rodičov stotožňujú

OZ malíček, ktoré pomáha predčasne narodeným deťom a ich rodinám, realizovalo medzi rodičmi predčasniatok prieskum, ktorého závery boli odprezentované zdravotníkom. Cieľom prieskumu bolo zistiť spätnú väzbu od rodičov, ktorých deti sa narodili predčasne a boli hospitalizované na neonatologických oddeleniach a následne identifikovať oblasti, ktoré môže združenie v spolupráci so zástupcami perinatologických centier zlepšiť a tak pokračovať vo vytváraní podmienok pre čo najlepší štart do života tých najzraniteľnejších. Výsledky ukázali spokojnosť rodičov s medicínskou a ošetrovateľskou starostlivosťou, ale 70% rodičov považuje za dôležitú aj oblasť podpory, vrátane psychologickej pomoci. Prieskum tiež ukázal, že pre 85% rodičov je najväčšou psychickou záťažou po predčasnom pôrode odlúčenie od dieťaťa. S týmito závermi sa zhodujú aj zdravotníci.

Na Slovensku sa ročne narodí 5 000 detí predčasne. Každému z nich je poskytnutá 100% profesionálna starostlivosť. Avšak je už aj vedecky podložené, že neodmysliteľnou súčasťou starostlivosti po predčasnom pôrode, by mala byť aj prítomnosť rodičov pri dieťati, zapojenie rodiča do starostlivosti o jeho bábätko či psychologická podpora rodiny v jednom z najnáročnejších období ich života.

Víziou Malíčka je, aby predčasne narodené deti mohli byť spolu s rodičmi od prvej chvíle a aby prítomnosť blízkych bola vnímaná ako súčasť najlepšej starostlivosti. Ako uviedla predsedníčka združenia Ľubica Kaiserová, k jej postupnému napĺňaniu smerujú jednotlivé aktivity združenia, ku ktorým patrí aj spolupráca s perinatologickými centrami . „ K naplneniu tohto cieľa mal prispieť aj nami realizovaný prieskum Očami rodičov – Starostlivosť zameraná na novorodenca a rodinu, keďže obdobie hospitalizácie predčasne narodených a rizikových novorodencov považujeme za mimoriadne dôležitú časť štartu do života dieťaťa, ale aj rodiny samotnej, ktorá ovplyvňuje ich následné fungovanie v mnohých oblastiach – po zdravotnej stránke, psychickej, sociálnej a pod.,“ vysvetlila Ľ. Kaiserová.

Ako ukázali výsledky prieskumu, rodičia sú s poskytovanou starostlivosťou spokojní vo viacerých oblastiach, napr. 72% rodičov je informovaných o stave svojho dieťaťa bezprostredne po pôrode, 77% rodičov považovalo za dostatočnú edukáciu o význame a prínose materského mlieka pre predčasne narodené dieťa, až 81% opýtaných rodičov považovalo za dostatočnú informovanosť o zdravotnom stave dieťaťa a až 88% rodičov uviedlo, že boli dostatočne zaškolení do starostlivosti o ich dieťa pred prepustením do nemocnice domov.

Viac ako 51% rodičov uviedlo, že boli informovaní o dôležitosti zapojenia sa do starostlivosti o dieťa od prvého okamihu, avšak väčšinu aktivít či úkonov mohli so svojim predčasne narodeným dieťaťom vykonávať až niekoľko týždňov po pôrode. Taktiež viac ako 54% dotazovaných rodičov uviedlo, že im počas hospitalizácie ich dieťaťa na neonatologickom oddelení nebola poskytnutá takmer žiadna forma podpory a psychologickú podporu dostalo len 11% opýtaných. Až 70% rodičov uviedlo, že v situácii po predčasnom pôrode by im veľmi pomohla podporná skupina, psychologická či rodičovská pomoc od skúsených rodičov s podobnou skúsenosťou.

Výsledky dotazníka boli odprezentované a analyzované aj v spolupráci s odborníkmi z oblasti neonatológie, psychológie a so zástupcami rodičov, následne sa spoločne zadefinovali problémové oblasti v kontexte dieťa – rodič – zdravotník. Na základe toho sa vytýčili tri kľúčové oblasti, ktorým sa chce združenie spoločne so odborníkmi venovať v najbližšom období. „Ide o potrebu psychologickej podpory rodiny po predčasnom pôrode, potrebu aktívneho zapojenia rodičov do starostlivosti o predčasne narodené dieťa podľa modelu - mama sa o dieťa aktívne stará a sestra na ňu dohliada a o potrebu rodinných izieb, na ktorých by boli mamy spolu s ich dieťaťom,“ doplnila závery Ľ. Kaiserová. Ako dodala, nasledujúce mesiace sa preto budú aktivity združenia sústreďovať na napĺňanie týchto cieľov, ktoré významným spôsobom pomôžu zmierniť následky predčasného pôrodu deťom a ich rodičom.

***

Bližšie informácie k dotazníku:

Cieľom kvantitatívneho prieskumu s dotazníkovou technikou zberu dát bolo zistiť silné a slabé stránky poskytovania zdravotnej starostlivosti z pohľadu rodičov hospitalizovaných detí a identifikovať priestor pomoci, resp. podpory, v ktorom môže byť OZ malíček v rámci svojich možností prínosným. Realizoval sa na vzorke takmer 200 rodičov hispitalizovaných predčasne narodených detí, ktoré prišli na svet od roku 2013, rozdelených do vekových kategórií, podľa počtu tehotenstiev a ich rizikovosti, miesta a týždňa predčasného pôrodu, pôrodnej váhy predčasne narodených novorodencov, dĺžky strávenej v nemocnici a ďalších kritérií. Pre zabezpečenie čo najväčšej objektivity v súvislosti s kontaktom rodičov a ich detí bolo v dotazníku oddelené aj obdobie pobytu dieťaťa v nemocnici počas obmedzení v dôsledku šírenia COVID-19. Na toto špecifické obdobie sa zameriava samostatný celosvetový prieskum, do ktorého sa zapojili aj rodičia zo Slovenska prostredníctvom OZ malíček, ktorý je jedným z organizačných partnerov.

Zber dát sa uskutočnil počas mesiacov júl a august 2020 a dotazník sa skladal z 10 častí. V každej kapitole dotazníka sa dotazovaním zisťovali sledované ciele. Jednotlivé časti dotazníka sa týkali: prvého kontaktu rodičov s ich predčasne narodenými deťmi, prístupu rodiny k dieťaťu na oddelení vrátane blízkych či iných členov rodiny, oblasti materského mlieka a laktačného poradenstva, zisťovania informovanosti rodičov a oblasti komunikácie, typom podpory rodičov hospitalizovaných detí, spôsobom a intenzity zapojenia rodičov do starostlivosti o dieťa, podpory vzťahu rodič – dieťa, obdobia pred prepustením domov a oblastí, v ktorých rodičia videli perspektívu zmeny, resp. pomoci.

Dotazník obsahoval uzavreté i otvorené otázky, otázky boli formulované s možnosťou jednej či viacerých odpovedí, niektoré otázky ponúkali odpovede vo forme ordinálnych škál. Výskum sa uskutočnil mailovou distribúciou dotazníka prostredníctvom databázy rodičov predčasne narodených a rizikových novorodencov a tiež jeho zdieľaním pomocou cieľových skupín na sociálnych sieťach. Detailné výsledky dotazníka budú spracované do samostatnej brožúry, ktorá bude distribuovaná do perinatologických centier pre oboznámenie sa s výsledkami prieskumu zdravotníkmi, ale aj rodičmi.

Používaním stránok prevádzkovaných na malicek.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.