Purpurové srdce 2015

Purpurové srdce 2015

Ocenenie “ Purpurové srdce ” je tým najúprimnejším vyjadrením obdivu a vďaky za nezištnú, obetavú a častokrát nedocenenú pomoc rodinám.

Cena Purpurové srdce je celosvetovo vnímaný symbol a ocenenie za „zranenie“ v boji. Pôvodne sa udeľovalo vojakom, v poslednom období myšlienku prevzali rodičia nedonosených detí na celom svete.

Purpurové srdcia nedonosených detí sa ručne vyrábajú z českého skla a striebra, z ktorého sa razia mince. Sú silné ako všetky nedonosené deti, nie však také silné, aby vydržali tvrdý úder. Purpurová farba je kráľovská, farba kráľov a kráľovien a všetkých nedonosených detí. Strieborná slza je poctou tým predčasne narodeným, ktoré sme stratili.

Od roku 2012 malíček v spolupráci s partnermi organizuje slávnostný benefičný koncert , počas ktorého odovdzáva cenu Purpurové srdce osobnostiam, ktoré významne prispeli k zlepšeniu podmienok v starostlivosti, osvety atď. o predčasných pôrodoch a následnej starostlivosti o predčasne narodené deti. Ocenenia sú v nasledovných katergóriách:

 1. Osobnosť Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti - kandidáta navrhuje Neonatologická sekcia slovenskej pediatrickej spoločnosti

 2. Osobnosť verejného života - kandidáta navrhujú OZ malíček s Neonatologickou sekciou Slovenskej pediatrickej spoločnosti,  

 3. Osobnosť občianskeho združenia malíček - kandidáta navrhuje malíček

V roku 2015 ocenenia získali:

 1. profesor MUDr. Mirko Zibolen, CSc ., hlavný odborník MZ SR pre neonatológiu a prednosta Neonatologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin

  Mirko Zibolen je už 15 rokov stále najmladším slovenským profesorom pediatrie. Pochádza a žije v Martine. Túžil sa venovať matematike, ale celú svoju profesionálnu kariéru lekára venoval maličkostiam pre maličkých. Jeho najväčšou profesionálnou hrdosťou sú nielen zdravé deti spokojných rodičov, ale aj výchova študentov medicíny a mladých lekárov, ktorým vštepuje predovšetkým poznatky medicíny založenej na dôkazoch. Je autorom a spoluautorom desiatich monografií, takmer 200 vedeckých príspevkov a viac ako 600 prednášok, z ktorých mnohé boli ohodnotené viacerými slovenskými i zahraničnými uznaniami. Jeho život a prácu vystihuje motto “obráť svoju tvár k slnku, a všetky tiene padnú za teba…”

 2. Ocenenie pre osobnosť verejného života: Jana Žitňanská , odovzdál Ivo Nesrovnal primátor hl. mesta SR Bratislava

  Vstupom do politiky v roku 2010 vymenila pani Jana Žitňanská prácu televíznej žurnalistky za prácu poslankyne NR SR. Okrem práce na systémových a legislatívnych zmenách v školstve sa ťažiskom jej práce stala pomoc zdravotne znevýhodneným občanom, ľudské práva ako aj systémové zmeny v oblasti integrácie znevýhodnených, či marginalizovaných skupín obyvateľstva.Tieto oblasti zostávajú jej pracovnými prioritami aj potom, ako bola v roku 2014 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu. Zo svojej pozície sa snaží fungujúcu legislatívu európskych krajín a pozitívne vzory prístupu k zdravotne znevýhodneným aproximovať do slovenskej reality a praxe. Neutíchajúcim entuziazmom, vierou v kvalitatívne zmeny a konkrétnymi legislatívnymi riešeniami búra bariéry, zaužívané rigidné postupy a myslenie kompetentných. Svojou činnosťou vytvára pomyselné mosty medzi vzdialenou európskou legislatívou a každodennými reálnymi potrebami ľudí v rôznych regiónoch Slovenska. Práve pre vzácnu vlastnosť načúvať potrebám ostatných sa pre mnohých stáva nádejou na zmeny ústiace v kvalitnejší život občanov Slovenska, špeciálne tých, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.”

 3. Ocenenie pre osobnosť malíčka: Mgr. Mária Palenčárová – členka výkonného tímu OZ malíček, koordinátorka pre región východ s pôsobnosťou v Prešove, odovzdála pani Ľubica Kaiserová, predsedníčka o.z. malíček

  Mária Palenčárová veľkú časť svojho voľného času, síl, dobrých nápadov a angažovanosti daruje vo forme nezištnej pomoci tým najmenším, lebo im túži uľahčiť štart do života. Jej veľké srdce plné pochopenia a lásky oceňujú najmä mamičky dlhodobo hospitalizované v nemocniciach so svojimi predčasne narodenými deťmi, pre ktoré je veľkou emocionálnou podporou. Svojim prístupom a aktivitami sa tiež snaží zvýšiť v svojom regióne povedomie verejnosti o predčasných pôrodoch a problémoch, ktoré sa s nimi spájajú.Veľká ochota pomáhať a pokora robia z Márie Palenčárovej človeka na pravom mieste.

 4. Ocenenie pre osobnosť malíčka: PhDr. Danka Greškovitsova , im memoriam, vedúca sestra na Klinike neonatológie v detskej fakultnej nemocnici v Košiciach

  Danka pôsobila najskôr ako detská sestra na novorodeneckom oddelení v Košiciach, neskôr na pozícii staničnej sestry JIRS. Od roku 2006 sa zhostila funkcie vedúcej sestry na Klinike neonatológie v detskej fakultnej nemocnici v Košiciach. Stála pri zriaďovaní klinických ošetrovateľských jednotiek. Organizovala, plánovala, koordinovala prácu oddelenia a tovrátane tvorby špecifických individuálnych ošetrovateľských postupov, z ktorých profitovali najmenší pacienti . Jej pozitívny prístup slúžil nielen po praktickej stránke, ale hlavne ako emocionálna podpora mamičiek dlhodobo hospitalizovaných v nemocniciach so svojimi deťmi. Za svoje pracovné výsledky a aktívnu prácu v RK SaPA Košice I. v rámci Neonatologickej kliniky získala ocenenie „Biele srdce“ v kategórii sestra manažér, ktoré charakterizuje poznanie, starostlivosť a ľudskosť. V osobe Danky odišiel od nás nielen výnimočný človek, manažér a odborník, ale aj citlivá duša s veľkým srdcom.

Používaním stránok prevádzkovaných na malicek.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.