Najdôležitejší faktor – ľudský faktor

Najdôležitejší faktor – ľudský faktor

  • 19.10.2023

Na stretnutí zástupkýň perinatologických centier na Slovensku a rodičov predčasne narodených a rizikových detí sa rokovalo o psychologickej podpore i o téme celosvetovej kampane poukazujúcej na význam kontaktu rodiča a jeho dieťaťa #BezOdlúčenia. Spoločný cieľ – podpora rodín predčasniatok v nemocniciach - sa opäť posunul a vykreoval ďalšie kroky na najbližšie obdobie. Základným pilierom tejto vzájomnej spolupráce je ľudský faktor na každej strane – na strane zdravotníkov, rodičov i OZ malíček, aby smerovali k čo najväčšej pomoci, starostlivosti a vzájomnej podpore.

Spolupráca posúva vpred

Tretie stretnutie Odbornej rady OZ malíček je dôkazom spolupráce, dobrých vzťahov i spoločných cieľov, ktoré majú spoločného menovateľa - pomoc tým najmenším a najzraniteľnejším. Témy rokovania septembrového stretnutia nadväzovali na zasadnutia Odbornej rady a zástupcov rodičov z predošlých rokov. Vtedajšie stanovené ciele sa postupne darí napĺňať a aj týmto stretnutím sa posunuli opäť ďalej - v podobe ďalších foriem podpory rodín predčasne narodených a rizikových bábätiek.

Dlhodobým cieľom OZ malíček je, aby predčasne narodené deti mohli byť spolu s rodičmi od prvej chvíle a aby bol rodič súčasťou tej najlepšej starostlivosti o predčasne narodeného a rizikového novorodenca. K jej postupnému napĺňaniu smerujú jednotlivé aktivity združenia, ale aj spolupráca s perinatologickými centrami, ktorú združenie považuje za kľúčovú. „Ďakujeme oddeleniam, že naše projekty majú u nich otvorené dvere a za ruku partnerstva, ktorú v podpore rodinám v nemocniciach podávame spoločne. Len vďaka spolupráci sa totiž dokážu „veci“ hýbať a posúvať vpred,“ uviedla k tejto vzácnej spolupráci predsedníčka združenia malíček Ľubica Kaiserová.

Psychologická podpora

Jedným z hlavných bodov bola prezentácia projektu psychologickej podpory, ktorý realizuje OZ malíček v spolupráci s odborníčkami z oblasti psychológie a včasnej intervencie. Zástupkyne nemocníc boli informované o využívaní tejto služby zo strany rodičov, o oblastiach, ktorých sa najčastejšie týkali, aj o podpore v podobe certifikovaného laického poradenstva, ktorú malíček poskytne rodinám v rozsahu cca 500 hodín ročne.

Potreba psychologickej podpory vychádza z podpisu Memoranda o spolupráci medzi oddeleniami a OZ malíček na vlaňajšom zasadnutí Odbornej rady. Jeho výsledkom je, že rodičia majú k dispozícií psychologickú podporu v online forme zabezpečenú prostredníctvom malíčka a kontinuálne sa vytvára úsilie k prítomnosti klinického psychológa priamo na oddeleniach. Ako vidieť, po roku sa táto téma posunula a oddelenia, kde už psychológ pôsobí, navzájom zdieľali svoje skúsenosti.

Kontakt #SkinToSkin – viac ako dotyk

OZ malíček je pevnou súčasťou celosvetovej kampane #ZeroSeparation (#BezOdlúčenia), ktorej cieľom je vytvárať podmienky a podporovať čo najskorší možný kontakt rodiča s jeho dieťaťom, umožniť ho v čo najväčšej miere a kontaktom #KožaNaKožu zmierňovať následky predčasného pôrodu u novorodenca i rodiča.

V tejto súvislosti boli Odbornej rade prezentované aj výsledky prieskumu „Viac ako dotyk – klokankujeme v nemocnici[1], ktorý malíček realizoval od 14. – 28. septembra 2023 na vzorke 227 respondentov (rodičov, ktorých predčasne narodené dieťa prišlo na svet po 1. 7. 2022) a ktorého cieľom bolo identifikovať možnosti a ďalšie výzvy kontaktu koža na kožu v slovenských nemocniciach. To následne pomohlo aj špecifikovať priestor pomoci a podpory, kde vie byť OZ malíček prínosné.

Prieskum priniesol viaceré zistenia, ktoré boli so zdravotníkmi prediskutované a formulované do spoločných cieľov. Tie majú viaceré prieniky a smerujú k vzájomnej dôvere, rešpektu a spolupráci pomysleného trojuholníka, ktorého časťami sú zdravotníci, rodičia hospitalizovaných detí a OZ malíček a v centre pozornosti ktorého je hospitalizované dieťa. Základným pilierom tejto spolupráce je ľudský faktor. Tam, kde oddelenia narážajú na materiálne, finančné či priestorové bariéry, ktoré sú niekedy najväčšou prekážkou, sa vie zapracovať na tom, čo máme, a to ľudskom potenciáli, v podobe empatie, odbornosti a v oblasti komunikácie. To všetko smerované k podpore kontaktu rodiča a jeho dieťaťa, k jeho realizovaniu čo najskôr, ako je to možné a k predĺženiu jeho času.

Tento spoločný projekt, pracovne nazvaný "projekt 0", stojí a opiera sa "len" o ľudský kapitál. Jeho nástrojmi budú o. i. aj materiály pre rodičov hospitalizovaných detí, ktorými podporíme týchto rodičov v nemocniciach k vzájomnej dôvere, rešpektu a k spolupráci vo vzťahu k zdravotníkom. V spolupráci s odborníkmi z oddelení prinesieme rodičom tiež základné informácie i odpovede na ich otázky v podobe prehľadnej brožúry, ktoré budú nadväzovať a doplnia pravidelné informácie prinášané v časopise, na webovej stránke malíčka či sociálnych sieťach.

Tento rokovací stôl tak opäť posunul projekty pre pomoc tým najmenším vpred a my urobíme všetko preto, aby sa dostal čo najskôr „z papiera na oddelenia“. Ďakujeme každej účastníčke za skvelú priateľskú atmosféru, aktívnu účasť, spätnú väzbu, výmenu skúseností z praxe, ochotu a chuť spolupracovať. Ďakujeme aj pražiarni INCUPLE za venovanie kávy na tento účel, ktorá zároveň nadväzovala na kampaň #KávičkaNaMalíčka. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie Odbornej rady s ďalšími splnenými cieľmi, ktoré sme si spoločne stanovili na nadchádzajúce obdobie, ale aj s ďalšími novými výzvami v oblasti starostlivosti o predčasniatka.

Fotografie z oddelenia: Ivana Tomková, fotografie z Odbornej rady: OZ malíček


[1] Oblasť klokankovania podporuje naše združenie v maximálnej miere – pomáhame zlepšovať podmienky v nemocniciach k tomu, aby bol tento kontakt umožnený čo najskôr a aby sa skracovala doba „čakania“ na tak prirodzený a nádherný okamih. Je dokázané, že priloženie dieťaťa na kožu rodiča stimuluje jeho psychomotorický vývoj, urýchľuje dozrievanie centrálnej nervovej sústavy, stabilizuje dýchanie, srdcovú činnosť, zlepšuje toleranciu stravy, stimulujú sa ďalšie životne dôležité orgány a ich funkcie vrátane termoregulácie, znižuje sa produkcia tzv. stresových hormónov, pomáha sa tlmiť bolesť dieťaťa a vďaka kontaktu sa znižuje riziko pretrhnutia väzby medzi dieťaťom a rodičom z psychologického hľadiska.

Obdobie hospitalizácie predčasne narodených a rizikových novorodencov považujeme za mimoriadne dôležitú časť štartu do života dieťaťa, ale aj rodiny samotnej, ktorá ovplyvňuje ich následné fungovanie v mnohých oblastiach – po zdravotnej stránke, psychickej, stránke vzájomnej väzby, v oblasti sociálnej a pod. Cieľom nášho prieskumu Viac ako dotyk – klokankujeme v nemocnici bolo preto zistiť spätnú väzbu rodičov našej cieľovej skupiny a zaktualizovať priestor pomoci, v ktorom vieme na nasledujúce obdobie realizovať ďalšie projekty OZ malíček.